Wading Birds - Mike Zarella

White-face Ibis (Plegadis chihi)

Adult non-breeding. Brazoria National Wildlife Refuge, Brazoria County, Texas

ibiswhitefaced ibisadult nonbreedingBrazoria National Wildlife RefugeBrazoria CountyTexaslanding